Adatkezelési Tájékoztató

 1. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapszik:

 1. Fogalommeghatározások:

személyes adat”: érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
különleges adat”: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
érintett”: azonosított vagy azonosítható természetes személy
címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 1. Adatkezelők:

Sánta László
e-mail cím: info@bitbotin.com
telefonszám: +36 (70) 525 4243

Az Adatkezelő, mint szolgáltató tőzsdei kereskedésre vonatkozó ismeretterjesztő, oktatási anyag ellenérték fejében történő hozzáférhetővé tétele útján szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) kívánnak nyújtani a közeljövőben a https://bitbotin.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül. A Szolgáltatás minél magasabb színvonalon való nyújtása érdekében szükséges a jelen Adatkezelés Tájékoztatóban meghatározott adatok kezelése. Az adatkezelés során az Adatkezelők figyelembe veszik a vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a GDPR és az Infotv. rendelkezéseire.
 

Az Adatkezelők jelenleg az alábbi személyes adatokat gyűjtik:*

Adatkategória

Kezelt adat:

Azonosító adat: név
Azonosító adat: felhasználónév (Discord)
Kapcsolattartási adat: e-mail cím
Kapcsolattartási adat: telefonszám

Az Adatkezelők különleges adatot nem kezelnek. Amennyiben különleges adat kezelése a szolgáltatás nyújtása során szükségessé válik, úgy az ilyen adat kezeléséhez az Adatkezelők az érintett kifejezett hozzájárulását kérik a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján.
 

Adatkezelés célja

 1. Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulást bármikor, a . pontban meghatározott e-mail címre megküldött, kifejezett, egyértelmű és világos nyilatkozatával visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonását követően az Adatkezelők a személyes adatokat a továbbiakban nem kezelik. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

 1. Harmadik személy részére történő adattovábbítás

Az Adatkezelők által kezelt adatok harmadik személy részére továbbításra nem kerülnek.

 1. Adattovábbítás

Az Adatkezelők által kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbításra nem kerülnek.

 1. Személyes adatok tárolásának időtartama:

Az Adatkezelők a személyes adatokat addig kezelik, amíg azok törlését a . pontban meghatározottak szerint az érintett nem kéri.

 1. Az érintett jogai:

  1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése az Adatkezelőknél folyamatban van-e, amennyiben igen, úgy jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől tájékoztatást kapjon a kezelt személyes adatokról, valamint az alábbi információkról:

Erre irányuló kérelem esetén az Adatkezelők tájékoztatást nyújt a kezelt személyes adatokról, továbbá az érintett jogairól. Az érintett a kérelmét a . pontban meghatározott elérhetőségi címre küldheti meg, amely kérelmet az Adatkezelők 25 napon belül bírál el. A tájékoztatást az Adatkezelők elektronikus úton bocsátja a kérelmező rendelkezésre, kivéve, ha a kérelmező más formátumban (pl. papír alapon, adathordozón) való megküldést kifejezetten kéri, ezesetben – amennyiben a kérelmező egynél több másolat megküldését igényli – az Adatkezelők díjat jogosultak felszámítani. Az Adatkezelők jogosult költségeinek megtérítését kérni, ha az érintett adott évben ugyanarra az adatkörre vonatkozóan ismételt kérelmet terjeszt elő, amelyet az Adatkezelők jogszerűen mellőztek.

Jelen pontban meghatározott kérelmet az érintett terjeszthet elő. Ha megalapozottan feltehető, hogy a kérelmet benyújtó személy az érintettel nem azonos, az Adatkezelők a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti.

Amennyiben az Adatkezelők a kérelemben foglaltaknak nem tesz eleget, ennek okáról – a kérelem beérkezésétő számított – 25 napon belül tájékoztatja a kérelmezőt, továbbá tájékoztatja a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről.

 1. Helyesbítéshez való jog

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok pontatlanok, az Adatkezelők – az érintett erre irányuló kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb – a kérelem beérkezésétől számított – 5 napon belül helyesbítik az adatokat, illetve amennyiben az adatkezelés célja alapján indokolt, kiegészíti a hiányos személyes adatokat.

 1. Törléshez való jog

Az Adatkezelők törlik az érintett személyes adatait, ha

Az érintett erre irányuló kérelmére az Adatkezelők haladéktalanul, de legfeljebb – a kérelem beérkezésétől számított – 5 napon belül törlik az érintett személyes adatait. A törlés iránti kérelmet a . pontban meghatározott elektronikus címre szükséges megküldeni. Az Adatkezelők abban az esetben törlik a személyes adatokat, amennyiben az érintett világosan, egyértelműen és kifejezetten megfogalmazza személyes adatainak törlése iránti igényét, és nem áll fenn olyan ok, amely alapján a törlés megtagadható vagy azt meg kell tagadni.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult korlátozni az adatkezelést az alábbi esetekben:

Az Adatkezelők az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatják.

Az Adatkezelők az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt az adatokat kizárólag tárolja, kivéve ha ez az érintett jogos érdekével ellentétes, vagy ha törvény, nemzetközi szerződés, az Európai Unió kötelező jogi aktusa máshogy rendelkezik.

 1. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult, hogy egyedi okból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen, ebben az esetben a személyes adatot az Adatkezelők a továbbiakban nem kezelik, kivéve, ha az adatkezelést jogos okok indokolják vagy jogi igény érvényesítésével kapcsolatos.

 1. Jogorvoslati eljárások:

  1. Amennyiben Ön, mint érintett úgy érzi, hogy az Adatkezelők megsértették a személyes adatai védelméhez fűződő jogát, kérem vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelőkkel a . pontban meghatározott elérhetőségen annak érdekében, hogy az esetleges jogsértés a felek érdekeinek szem előtt tartásával megfelelően orvoslásra kerüljön, ezzel megelőzve a hosszadalmas hatósági vagy bírósági eljárást.

  2. Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz

Jogainak érvényesítése érdekében az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelők intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelők jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Az érintettnek a bejelentésében fel kell tüntetnie az annak alátámasztásul szolgáló adatokat, hogy jogainak érvényesítését az Adatkezelőknél megkísérelte.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06/1/391-1400

Fax: 06/1/391-1400

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Bírósági igényérvényesítés

Amennyiben az Adatkezelők a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat megsértette, bírósághoz fordulhat. A pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.

 1. Cookie (süti)

A Weboldal cookie-kat vagy hasonló technológiákat használ a Weboldalt látogató böngészőjének vagy eszközének azonosításához. Abban az esetben, ha a látogató ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz. A látogató visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld, azonban lehetséges, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A Weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu)

 1. Egyéb:

Amennyiben az érintett a . pontban meghatározott adatkat nem bocsátja az Adatkezelők rendelkezésére, úgy az ezzel járó előnyöket sem élvezheti.

Az Adatkezelők az érintett által megadott személyes adatok valóságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az érintett felel.

Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan bármikor módosíthatja.

------------------------------

Az Infotv. 16. § (1) bek. alapján az Adatkezelő az adatkezelési művelet megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul az érintett rendelkezésére bocsátja az Adatkezelő nevét, elérhetőségeit, az adatkezelés célját … stb. (tehát az adatkezelési tájékoztató), így az adatok elküldése előtt a felhasználónak el kellene fogadnia a tájékoztatót, tehát informatikailag meg kellene oldani, hogy csak akkor tudja elküldeni az adatokat (név, e-mail), ha pl. bepipálta a rubrikát, hogy „Az adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom”.