Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 1. SZOLGÁLTATÓ 1

 

 1. SZOLGÁLTATÁS

Jelen ÁSZF hatálya az alábbi szolgáltatásokra terjed ki:

A vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen pontban meghatározott szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a vevőnél a megfelelő informatikai infrastruktúra (pl. megfelelő sebességű internetkapcsolat, képet és/vagy hangot megjelenítő program… stb.) rendelkezésre álljon. A vevő tudomásul veszi, hogy a szükséges infrastruktúra hiányában a szolgáltatást igénybe venni nem tudja.

Szolgáltató által a szolgáltatások keretében nyújtott ismeretterjesztés semmilyen szakképesítés megszerzését nem biztosítja, így nem tartozik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá sem.

Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások kizárólag a pénzügyi befektetési termékekkel kapcsolatos ismeretek bővítését, tájékoztatást célozzák, nem minősülnek a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységnek, a 4. § (2). bek. 8. pontja szerinti befektetési elemzésnek vagy a 9. pont szerinti befektetési tanácsadásnak.

 

 1. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A szerződés a vevő és a Szolgáltató között akkor jön létre, ha a vevő a Weboldalon elhelyezett elektronikus űrlapot megfelelően kitölti, elfogadja az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, az űrlapot megküldi a Szolgáltató részére, és a Szolgáltató visszaigazolást küld.

 

A vevő vállalja, hogy az elektronikus űrlapot valós és hatályos adatokkal tölti ki. Az adatokban bekövetkező bármilyen változás esetén a vevő az adatokat megfelelően módosítja, vagy – amennyiben erre a Weboldalon keresztül nincs lehetősége – a változást . pontban meghatározott e-mail címen a Szolgáltató részére jelzi. A valótlan vagy hatálytalan adatokból vagy a változás bejelentésének elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltató nem felelős.

A vevő mentesül a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttség alól, ha a Szolgáltató visszaigazolása nem érkezik meg az általában szokásos időn belül.

A szerződés megkötése és az ellenérték vevő általi megfizetését követően a megrendelt szolgáltatás a vevő számára hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltató az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását, javítását a szerződés megkötése előtt biztosítja oly módon, hogy az űrlap elküldése előtt annak tartalmát ismételten megerősíteni szükséges.

A szerződés nyelve: magyar. A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit idegen nyelven is közzéteheti, azonban abban az esetben, ha a magyar nyelvű ÁSZF és annak idegen nyelvű fordítása között eltérés van, a magyar nyelvű az irányadó.

Jelen ÁSZF a Weboldalon hozzáférhető, ezáltal a Szolgáltató biztosítja, hogy azt a vevőnek lehetősége legyen azt előhívni, elmenteni és tárolni.

A felek között létrejött szerződés elektronikus úton, távollevők között megkötött szerződésnek minősül.

 1. FIZETÉS

Az adott szolgáltatás adott időszakra (általában egy, három, hat, tizenkét hónap, de ettől a Szolgáltató eltérhet) vetített mindenkori díja a Weboldalon feltüntetésre kerül. A díjat a vevő kriptovalutával fizetheti meg.

A vevő tudomásul veszi, hogy az adott szolgáltatást kizárólag abban az esetben veheti igénybe, amennyiben a szolgáltatás ellenértéke (szoláltatás díja) a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A díjfizetéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő díjak, költségek kizárólag a vevőt terhelik.

A szolgáltatások díja a Weboldalon dollárban (USDT) kerül feltüntetésre. *

A vevő esetenként akciók, kuponkódok felhasználásával a Weboldalon meghatározott kedvezményt érvényesíthet.

Abban az esetben, ha a Szolgáltató általános kedvezményt (akció) nyújt, az eredeti díj összege és a kedvezménnyel csökkentett díj összege is feltüntetésre kerül a Weboldalon az adott szolgáltatásnál.*

Az adott szolgáltatás díját a Szolgáltató megváltoztathatja, azonban a szolgáltatás díjára a szerződés megkötésének időpontja irányadó (tehát az az időpont, amikor a Szolgáltató a vevő által megküldött ajánlatot elfogadja, és azt visszaigazolja). Amennyiben adminisztrációs hiba folytán a Weboldalon nyilvánvalóan téves összeg kerül feltüntetésre, a Szolgáltató a szolgáltatást nem köteles nyújtani. Amennyiben a vevő a valós áron nem kívánja a szolgáltatást igénybe venni, a Szolgáltató és a vevő is jogosult a szerződéstől elállni.

A Szolgáltató a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, különös tekintettel a számviteli szabályokra az adott szolgáltatás díjáról számlát állít ki és küld meg a vevő részére. A vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a számla elektronikus úton kerüljön kiállításra és megküldésre.

Jelen ÁSZF . pontjában meghatározott Algoritmikus kereskedésre alkalmas szoftverek bérbeadása keretében a szolgáltatás díjának a Szolgáltató számlájára megérkezését követően, amennyiben a vevő a Szolgáltatónak minden adatot hiánytalanul biztosít, ezen adat megadását követő 1 munkanapon belül a Szolgáltató lehetővé teszi, hogy a saját felhasználói azonosítóján keresztül a Szolgáltató által létrehozott és működtetett zárt csoportban megosztott tartalmakat a vevő elérhesse, és – döntésétől függően alkalmazhassa (a kereskedési tevékenységet lemásolhassa).

 1. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A vevő a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó elektronikus űrlap megküldésével kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképes személy, cselekvőképessége korlátozva nincs.

Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy a vevő jogosulatlanul, harmadik személy adatait felhasználva veszi igénybe a szolgáltatást (tehát a harmadik személytől származó meghatalmazás nélkül), a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást megtagadni. A Szolgáltató abban az esetben is megtagadhatja a szolgáltatást, amennyiben a vevő a jelen ÁSZF bármely rendelkezését megszegi.

A vevő vállalja, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyedi azonosítókat, jelszavakat harmadik személynek nem adja ki, azokat bizalmasan kezeli.

A Weboldalon elhelyezett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, az a Szolgáltató szellemi terméke. Ezeket a tartalmakat – a Szolgáltató hozzájárulása nélkül – tilos másolni, átdolgozni, harmadik személy számára hozzáférhetővé tenni, megváltoztatni vagy bármilyen módon módosítást eszközölni.

A vevő kifejezetten vállalja, hogy tartózkodik minden olyan magatartástól, amelynek eredménye lehet a Weboldal működésképtelenné válása vagy a Weboldal rendeltetésszerű használatnak akadályozása, továbbá a vevő vállalja, hogy nem hatol be a Szolgáltató rendszereibe, azt meg sem kíséreli. A vevő a szolgáltatás igénybevétele során csak olyan szoftvert, berendezést, rendszert használhat, amely nem zavarja a Szolgáltató rendszereit és a Weboldal működést, nem sérti a jogszabályokat és harmadik személyek jogait. A vevő felelős a saját eszközei rendeltetésszerű működéséért és az internethez való hozzáférésért.

A Szolgáltató vállalja, hogy jelen ÁSZF . pontjában meghatározott ismeretterjesztő tevékenység keretében havonta legalább 1 olyan tartalmat tesz közzé, amely a pénügyi piacokkal, befektetésekkel kapcsolatos ismeretek bővítését, a pénzügyi tudatosságot támogatja.*

A Szolgáltató vállalja, hogy a jelen ÁSZF . pontjában meghatározott Algoritmikus kereskedésre alkalmas szoftverek bérbeadása keretében, szerződéskötés esetén a Szolgáltató vállalja, hogy havonta az erre alkalmas algoritmusok minimum 1 lehetőséget tesz közzé. *

A Szolgáltató megtagadhatja a szerződés megkötését, amennyiben felmerül a gyanú, hogy a vevő szándékai jogszabályba, bírósági vagy hatósági határozatba ütköznek vagy harmadik személy jogait sértik.

A Szolgáltató törekszik a rendszereiben, hálózatában felmerülő esetleges hibák mielőbbi kijavítására. Amennyiben a hibajavítás során egyértelművé válik, hogy a hiba a vevő berendezésében következett be, akkor a Szolgáltató jogosult a helyreállítás, illetve javítás során felmerül valamennyi költségének megtérítését a vevőtől követelni.

 1. FELELŐSSÉG

A vevő tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy Szolgáltató nem felelős (és ilyen tekintetben díjvisszatérítésre sem köteles) a szolgáltatás nyújtásában bekövetkezett olyan megszakadásokért, amelyekről nem bizonyítható, hogy Szolgáltató okozta, illetve hogy azok Szolgáltatónak felróhatók.

A Szolgáltatónak az olyan szerződésszegésért való felelősségének mértékét, amelyet érvényesen kizárni nem lehet, a jelen szerződés alapján fizetendő díjak alapján számított egy havi díjnak megfelelő összegre korlátozzák a jogszabályok által érvényesen lehetővé tett körben. A Szolgáltatónak az ezen kívüli körbe eső szerződésszegéséért való felelősségét a jogszabályok által érvényesen lehetővé tett körben a szerződő felek kizárják. Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

Szolgáltató nem felelős sem a vevőkkel szemben, sem pedig harmadik személlyel szemben semmilyen vagyoni vagy nem vagyoni kárért, amelyet a szolgáltatás működésképtelensége vagy megszakadása, adatvesztés ill. károsodás, vagy a szerverek, szoftver vagy hardver károsodása okoz.

Vevő tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy felelős minden, Szolgáltatónak, Szolgáltató vevőinek vagy harmadik személynek okozott kárért

Vevő tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy felelősséggel tartozik azért, hogy a szolgáltatás ellenértékének megfizetése a jelen Szerződés szerint és megfelelő időben megtörténjen.

A vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások alapján a vevő által meghozott pénzügyi, befektetési döntésért (így az esetleges pénzügyi veszteségért) a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik, minden döntés kizárólag a vevő felelősségi körébe esik. A Szolgáltató nem ösztönzi, nem bátorítja a vevőt semmilyen pénzügyi, befektetési döntés meghozatalára.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás díjának meghatározása a jelen pontban meghatározott kárfelelősségi szabályokra tekintettel történt.

 1. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A szerződő felek a szerződést a Ptk. alapján közös megegyezéssel a jövőre nézve megszüntethetik, vagy visszamenőlegesen felbonthatják.

 1. ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS JOGA

A szerződő felek bármikor jogosultak elállni a szerződéstől jelen ÁSZF-ben vagy a Ptk.-ban meghatározott okból, amennyiben a Szolgáltató nem kezdte meg még a szolgáltatás nyújtását. Ilyen esetben a szerződéskötés előtti, eredeti állapotot helyre kell állítani. Amennyiben az eredeti állapot nem állítható helyre, elállásnak nincs helye.

A szerződő felek jogosultak felmondani a szerződést jelen ÁSZF-ben vagy a Ptk.-ban meghatározott okból. ilyen esetben a felek a már teljesített szolgáltatások vonatkozásában egymással elszámolnak.

A szerződő felek az elállásra / felmondásra vonatkozó nyilatkozatukat postai úton vagy e-mail útján küldik meg a másik fél részére. A Szolgáltató a szerződés felmondására / elállásra vonatkozó esetleges nyilatkozatát a vevő által a regisztráció során megadott e-mail címre küldi meg.

Amennyiben a vevő fogyasztónak minősül, rá a . pontban meghatározottak alkalmazandóak az elállás / felmondás vonatkozásában.

 1. VEVŐ, MINT FOGYASZTÓ

Abban az esetben, ha az Ügyfél fogyasztónak minősül, jogosult elállni a szerződéstől, annak megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül az elállásra / felmondásra vonatkozó formanyomtatvány (amely jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képezi) vagy az elállásra / felmondásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megküldésével.

A jognyilatkozatot a Szolgáltató . pontban meghatározott székhelyére kell postán megküldeni, vagy az . pontban meghatározott email címre megküldeni. Az elállási / felmondási jog határidőben érvényesítettnek minősül, ha a fogyasztó a jognyilatkozatot a határidő lejárta előtt elküldte. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási / felmondási jogát jelen pontban meghatározottak szerint gyakorolta.

A fogyasztó addig állhat el a szerződéstől, amíg a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését nem kezdte meg. Ilyen esetben a Szolgáltató az ellenszolgáltatás értékét haladéktalanul visszatéríti, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, olyan módon, ahogyan a fogyasztó a szolgáltatás ellenértékét megfizette.

Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését megkezdte, akkor a fogyasztó a szerződés felmondására jogosult. Ilyen esetben a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani.

A fogyasztó nem állhat el a szerződéstől, amennyiben a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Panaszkezelés

A vevő a Szolgáltatót a panasz alapjául szolgáló esemény felmerülésétől számított 24 órán belül értesíti a szolgáltatás nem megfelelő teljesítéséről. A panaszt a vevő írásban a Szolgáltató . pontban meghatározott székhelyére címzett postai levélben vagy e-mail-ben a Szolgáltató . pontjában meghatározott e-mail címére megküldve nyújthatja be, az írásbeli panasz legalább tartalmazza a vevő nevét, adatokat a vevő azonosításához, panasz szövegszerű megfogalmazását, és a vevő által elfogadható megoldási javaslatokat. Ezen tartalmi elemek hiányában a vevő beadványa panasznak nem tekinthető.

A panaszügyintézés helye a szolgáltató . pontban meghatározott székhelye.

A Szolgáltató a panaszt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, és amennyiben a panaszt indokoltnak tekinti, úgy megteszi a szükséges intézkedéseket a panasz alapjául szolgáló hiba elhárítása iránt, és erről írásban tájékoztatja a vevőt.

Amennyiben a vevő panasza elutasításra kerül, úgy a vevő a Szolgáltató és a fogyasztó közötti szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő vitás ügy (fogyasztói jogvita) rendezése érdekében jelen ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott, a vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez vagy az alábbi fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat panasza kivizsgálása céljából:

***

Fogyasztói jogvita rendezése érdekében a Szolgáltató igénybe kívánja venni a békéltető testületi eljárást.

 1. SZAVATOSSÁG

A Szolgáltató felelős a vevőnek a szolgáltatás teljesítésének hibáiért a jelen ÁSZF-ben meghatározott felelősségi szabályok szerint, különösen akkor, ha a szolgáltatás nem a megrendelt tartalomnak megfelelően került teljesítésre. Ebben az esetben a vevő kérheti a Szolgáltatótól a hiba kijavítását, a szolgáltatás ellenértékének arányos leszállítását vagy elállhat a Szerződéstől.

A hibáról való értesítéssel vagy a hibáról való értesítést követően késlekedés nélkül, a vevőnek tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, hogy a hiba kijavítását, a szolgáltatás ellenértékének arányos leszállítását vagy a szerződéstől való elállást kéri. A vevő nem jogosult a kiválasztott kellékszavatossági jogot megváltoztatni a Szolgáltató hozzájárulása nélkül, ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a hiba kijavítását kérte, azonban később kiderül, hogy az nem javítható. Amennyiben a másik kellékszavatossági jogra való áttérés a Szolgáltatónak költséggel jár, akkor azt a vevőnek meg kell fizetnie. Ha a Szolgáltató megfelelő időn belül elmulasztja a hibát kijavítani, vagy jelzi a vevőnek, hogy nem fogja kijavítani a hibát, akkor a hiba kijavítása helyett a vevő arányos árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba esetén a vevő nem állhat el a szerződéstől.

Amennyiben a vevő fogyasztónak minősül, úgy késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni a hibát, ha annak felfedezésétől számított 2 hónapon belül a vevő közli azt a Szolgáltatóval. Amennyiben a vevő a hiba közlésével késlekedik, és ebből kára származik, az nem hárítható át a Szolgáltatóra.

A vevő kellékszavatossági igénye a teljesítéstől számított 1 év alatt évül el, amennyiben a vevő fogyasztónak minősül, úgy a kellékszavatossági jogokat a teljesítéstől számított 2 éven belül érvényesítheti.

A vevő nem jogosult a nem megfelelő teljesítés miatt kellékszavatossági jogot érvényesíteni, ha a hibát maga okozta.

A vevő kérésére a Szolgáltatónak írásban nyilatkoznia kell, hogy milyen mértékben és milyen időszak alatt köteles a nem megfelelő teljesítés esetén intézkednie. Ennek a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Szolgáltató nevét, székhelyét, és az azonosításához szükséges információkat, illetve egyéb információkat. Amennyiben jelen ÁSZF-ben olyan rendelkezés található, amely valamely kógens jogszabályi rendelkezésbe (amelytől eltérni a felek ilyen irányú megállapodása esetén sem lehet) ütközik, úgy a kógens jogszabályt kell alkalmazni.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Szerződő felek Magyarország jogát kötik ki alkalmazandó jogként, továbbá szerződő felek bármilyen esetleges jövőbeli jogvitájuk esetére Magyarország kizárólagos joghatóságát kötik ki, amennyiben ezt a jogszabályok érvényesen lehetővé teszik.

Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit úgy értelmezik, hogy az érvényes legyen és megfeleljen az elérni kívánt céloknak. Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezését bíróság érvénytelenné nyilvánítja, akkor az érvénytelen rész helyébe a szerződésből megállapítható üzleti céloknak megfelelő érvényes rendelkezés lép.

A szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozataikat a szerződő felek elektronikusan (e-mail) vagy postai úton teszik meg. Elektronikus közlés esetén a jognyilatkozatot az elküldést követő napon kézbesítettnek tekintik. Amennyiben postai úton kerül sor jognyilatkozat közlésére, azt tértivevényes különszolgáltatással küldik meg a másik fél részére, ebben az esetben a jognyilatkozat közlésének időpontja a tértivevényen feltüntetett időpont. Amennyiben a postai úton megküldött jognyilatkozat „nem kereste”, „elköltözött”, „címzett ismeretlen”, vagy bármilyen más, a kézbesítés meghiúsulására utaló jelzéssel kerül visszaszármaztatásra a küldő fél részére, akkor a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon a nyilatkozatot közöltnek kell tekinteni.

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosíthatja, a módosítást a Weboldalon közzéteszi. A módosítás a közzétételt követő napon lép hatályba.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályzott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.

 

 1. sz. melléklet (a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján)

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

 

 

 1. sz. melléklet

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: 06-76-501-500

Fax: 06-76-501-538

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

  Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefon: 0672-507-154

Fax: 0672-507-152

E-mail:bekelteto@pbkik.hu

Web: www.pbkik.hu

   Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976   

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: 06-46-501-091, 501-870

Fax: 06-46-501-099

   Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

   Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

   Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: 06-22/510-310 vagy 06/22-510-323

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

   Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekelteto@gymskik.hu

   Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

   Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefon: 06-36-429-612/122

Fax: 06-36-323-615

  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.

Telefon: 20/373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

  Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

Email: kemkik@kemkik.hu

Web: www.kemkik.hu

   Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A

Telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Web: www.nkik.hu

   Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefon: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-269-0703

   Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000

Fax: 06-82-501-046

   Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

   Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

   Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

   Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

   Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu